Semalt - Zyýanly programma hüjüminiň töwekgelçiligini nädip ýok etmeli?

Internetde howpsuz bolmak biziň üçin mümkin däl. Hatda iň ýokary derejeli wirusa garşy programma üpjünçiligi we programmalar hüjümler we infiltrasiýa sebäpli döreýän töwekgelçilikleri ýok edip bilmez. Şeýlelik bilen, wiruslardan ýokaşmak ähtimallygyňyz hemişe ýokarydyr. Şeýle-de bolsa, birnäçe çäräni uýgunlaşdyryp we howpsuzlyk sazlamalarymyza üns berip, özümizi internetde gorap bileris.

Semalt Digital Services-iň uly satuw menejeri Raýan Jonson tarapyndan kesgitlenen bu amallar we strategiýalar bilen zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümleriniň töwekgelçiligini azaltmak mümkindir:

1. Haker size hüjüm eden bolsa ýa-da ulgamyňyz kadaly işlemeýän bolsa, ESET önüm üpjün edijiňiz bilen habarlaşmaly.

2. ESET önümleriniň iň soňky wersiýalary bilen özüňizi goramaly.

3. Elmydama ygtybarly göz aýlamaly we iň täze wirusa we zyýanly programma üpjünçiligini gurmaly.

4. Kompýuterleriňizi güýçli parollar we ulanyjy atlary bilen goraň.

5. Özüňize we çagalaryňyza internetde nädip goralmalydygyny öwrediň.

ESET önümleri bilen özüňizi goraň

Maglumat bazanyňyzy täzeläp durmak gaty möhümdir. ESET wirus laboratoriýalarynyň hünärmenleri internet howplarynyň köpüsiniň adamlaryň programma üpjünçiligini we operasiýa ulgamlaryny täzelemäge üns bermeýändikleri sebäpli ýüze çykýandygyny aýdýarlar. Şeýlelik bilen, iň soňky ESET wersiýalary bilen maglumatlaryňyzy goramak möhümdir. Täzelenen wersiýalary howplary çalt kesgitleýär we kompýuterleriňizi gije-gündiziň dowamynda gorap bilýär. Dogry ESET howpsuzlyk önümleri bolmaly. Munuň üçin kompaniýanyň wekilleri bilen habarlaşyp, iň soňky wersiýalaryny nädip gurmalydygyny soraň. Biderek zat bolan köne wersiýalaryny synap görmegiň hajaty ýok. ESET önümlerini barlamak, doly howpsuzlyga we howpsuzlyga kepil geçmek üçin möhümdir. Ativea-da bolmasa, diwar diwarlaryny synap bilersiňiz. ESET Smart Security saýlamak üçin köp sanly gorag diwary bar. Internet ulanýan wagtyňyz faýl gorag ulgamlaryňyzy saklamaly, sebäbi bu onlaýn howpsuzlygy we howpsuzlygy ýokarlandyrar. Iň soňkusy, yzygiderli kompýuter skanerlerini ýerine ýetirmeli. Her gün irden noutbukyňyzyň öňünde oturanyňyzda, antiwirus guralyny işletmek we ulgamyňyzy tutuşlygyna skanirlemek gowy zat.

Howpsuz internete göz aýlaň

Elmydama howpsuz internetde gezmek bilen meşgullanmaly. Munuň üçin näbelli we şübheli web sahypalaryna girmegi çäklendirmeli. Halaýan sosial media profilleriňizi ulanýan ýa-da internete gireniňizde mahabat blokirleýjiňizi açmak möhümdir. Şol bir wagtyň özünde, uly we kiçi harplar bilen berk we uzyn parol saýlamaly. Hiç wagt parolyňyzy hiç kim bilen paýlaşmaly däl. Täze şahsyýetnamalardan we näbelli adamlardan gelen e-poçtalardan uzak duruň. Hiç haçan baglanyşyklara we spam e-poçta goşundylaryna basmaly däl, sebäbi bu kompýuter enjamlaryňyz üçin töwekgelçilikli bolup biler.

Kompýuteriňizi goraň

Kompýuterleriňizi goramaly. Munuň üçin faýllaryňyzy we möhüm maglumatlaryňyzy yzygiderli ätiýaçlamaly. Faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy ýitirmek islemeýändigiňiz üçin bu prosesi hepdede üç gezek gaýtalaň. USB we DVD ýaly daşarky enjamlary ulananyňyzda, wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almak üçin wirusa garşy programma üpjünçiligini açmaly. Käbir näbellilikleri başdan geçirýänçäňiz, enjamyňyzyň deslapky sazlamalaryny hiç wagt üýtgetmeli däl.

send email